Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Uchwała nr XX/63/2017 w sprawie sprostowania uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/62/2017 zmieniajaca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalymi

Uchwała nr XIX/61/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego ZKGPCH na 2017 rok

Uchwała Nr 1/WPF/2017 w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2021

Uchwała nr 1/P/2017 w sprawie wydania opinii o projekcie planu finansowego na 2018 rok

Uchwała Nr 1/Dpr/2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu planu finansowego ZKGPCH

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Komunalnego jest firma ZUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Chełmnie.

Firma ZUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Chełmnie jest również podmiotem prowadzącym PSZOK w Osnowie ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz RIPOK w Osnowie (Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych), który jest miejscem zagospodarowania odebranych od właściceli nieruchomosci zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, punktem zbierania ( miejscem w którym mieszkańcy mogą przekazać)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Związku Komuannego

 
1 do 10 z 274