Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Komunalnego jest firma ZUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Chełmnie.

Firma ZUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Chełmnie jest również podmiotem prowadzącym PSZOK w Osnowie ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz RIPOK w Osnowie (Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych), który jest miejscem zagospodarowania odebranych od właściceli nieruchomosci zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, punktem zbierania ( miejscem w którym mieszkańcy mogą przekazać)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Związku Komuannego. Dla nieruchomości niezamieszkałych podmiotami odbierajacycmi zmieszane odpady komunalne są te, które dokonały wpisu do rejestru działanosci regulowanej.