Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Deklaracja dostepności cyfrowej dla strony BIP - do pobrania

Biuro Związku zobowiązuje się zapewnić dostepność swojej strony podmiotowejj BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.zgpch.nbip.pl

Dane teleadresowe jednostki:

telefon: +48 566698913

e-mail: sekretariat@zkgpch.pl

adres korespondencyjny: 86-212 Stolno, Stolno 105

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-10, data ostatniej istotnej zmiany: 2020-09-23

 

Status pod wzgledem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplokacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • ​brak tekstu alternatywnego grafik
  • brak informacji o celu odnośników
  • brak informacji o otwarciu odnośnika w nowym oknie
  • brak informacji o rodzaju i wielkości pliku na który wskazuje odnośnik
  • brak wersji tekstowej plików pdf odpowiadających skanowanym plkom pdf

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółłte litery)
  • możliwośc powiększania liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 23-09-2020

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostepnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Dorota Rydzewska, sekretariat@zkgpch.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 669 89 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienie dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lib ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostepu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internttową chodzi oraz sposób kontakt. Jężeli osoba żądajaca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie mozliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest mozliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatwny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszący żądanie w sprawie zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego, w sprawie zapewnienia sostępnosci cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złozyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich , http://www.rpo.gov.pl

 

Dostepność architektoniczna

Biuro Związku znajduje się w budynku wolnostojacym Stolno 105, 86-212 Stolno, dostęp do budynku zapewniony jest poprzez jedno główne wejście od strony parkingu. Prowadzą do niego schody zapewniajace dostęp, w którym biura znajdują siie na parterze, poruszanie się osób po budynku odbywa sie jednym korytarzem.

Dostęp do budynku Biura Związku nie posiada podjazdu umożliwiającego podjazd wózków inwalidzkich przy pomocy drugiej osoby oraz innych udogodnień dla soób z niepełnosprawnością ruchową.

Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a nie ma również druku 9napisów)powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

Obecnie Biuro Związku nie dysponuje możliwością skorzystania z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.