Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Klauzula Informacyjna

Udzielenie zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich idanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego. Mozesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Stolno 105, 86-212 Stolno, e-mailowo sekretariat@zkgpch.pl , telefonicznie (56) 669 89 13,
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym mozesz się kontaktować wysyłając e-maila na adres iod@zkgpch.pl
  3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO oraz ustawy prawo zamówień publicznych przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
  4. Twoje dane osobowe mozemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujacych przepisów prawa są nimi np. : sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe mozemy także przekazać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie aministratora tzw. podmiotom przetwarzajacym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych osobowych nastąpić moze tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, mozesz je sprostować, gdy zachodzi taka koniecznosć. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
  8. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..
  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.